آمار زمان گلدهی درخت پسته
header
تبلیغات

$$$$ تا 90 درصد تخفیف در دیجی کالا $$$

$$$ تخفیف ویژه بسته آموزش بورس $$$

$$$  خرید در سایت دی جی کالا با تخفیف 70 درصدی  $$$

$$$ تبلیغات در سایت نوین طیور$$$

$$$ طراحی نقشه هوادهی مرغداری $$$

 

اعضا

نام کاربری:
کلمه عبور:
نماد اعتماد الکترونیک

logo-samandehi

پیج رنک
سبد خرید
کانال نوین طیور

کانال نوین طیور

مقاله
جستجوی گوگل
Google


در كل اينترنت
در اين سايت

جستجو
رهگیری سفارش
شناسه سفارش :

بازدید کننده
شروع شمارش: 1391-12-24
کل بازدید ها: 15315294
بازدید کننده: 14286664
بازدید های امروز: 2640
بازدید های دیروز: 11100
برچسب ها
زمان گلدهی درخت پسته

زمان گلدهی درخت پسته

 درخت پســته  دو پایــه اســت وگل هــای نــر و مــاده بــه روش خوشــه و بطــور جانبــی بــر روی شــاخه های یــك ســاله ظاهــر میشــوند. گل هــای پســته فاقــد گلبــرگ و غــده هــای شهدسـاز هسـتند و گـرده افشـانی توسـط بـاد انجـام مـی شـود. اگـر چـه 92 درصـد گل هـا در گل اذیـن بـه صـورت جانبـی هسـتند ولـی فقـط 5 درصـد ٓانهـا بـه میـوه تبدیـل مـی شـوند کـه ایـن میـوه هـآ بیشـتر در مجـاورت نـوک شـاخه هـای جانبـی قـرار مـی گیرنـد. در مقابـل فقـط 8 درصـد گل هـای نقطـه انتهایـی (انتهـای خوشـه و انتهـای خوشـه چـه هـا) را اشـغال مـی کننـد، امـا 66 درصـد آن هـا تبدیـل بـه میـوه مـی شـوند. بنابرایـن درصـد میوه بنـدی در قسـمت انتهایـی گل آذیـن بالاتر اسـت و بـه طـرف قسـمت هـای میانـی و قاعـده ای کاهـش مـی یابـد. از تمـام گل هایـی کـه در گل  آذیـن قـرار مـی گیرنـد، تنهـا حـدود 10 درصـد بـه میـوه تبدیـل مـی شـوند. ارقام ماده از لحاظ زمان گلدهی به سه دسته تقسیم می شوند:

1 . ارقام زودگل: کله قوچی، ممتاز، سفید پسته نوق 2 . ارقام متوسط گل: احمد اقایی، اوحدی ، بادامی زرند 3 . ارقام دیر گل: اکبری، شاه پسند، خنجری دامغان انتخـاب گـرده دهنـده بایـد طـوری باشـد کـه اوج گلدهـی ٓان در روز دوم تـا سـوم گلدهـی رقـم مـاده باشـد. در زمـان بـاز شـدن گل هـا تخمـدان هـای پسـته گـرده افشـانی نشـده، غیـر بالـغ هسـتند. در یـک تحقیـق، بیشـتر گل هـای مـاده ای کـه در روز تمـام گل یـا یـک روز پس از تمـام گل گرده افشـانی شـدند بـه مرحلـه بلـوغ رسـیده بودنـد. گل هایـی کـه دو روز پـس از گل دهـی، گـرده افشـانی شـده بودنـد، فقـط 25 درصـد شـان قابلیـت بـاروری داشـتند. گل هایـی کـه 3 روز پـس از گل دهـی، گـرده افشـانی شـده بودنـد،میـوه بنـدی کمـی داشـتندوبـه همیـن ترتیـب گلهایـی  کـه  4 روزپـس ازگل دهـی، گـرده افشـانی شـده بودنـد کمتریـن میـزان میـوه بنـدی را داشـتند. بدیـن ترتیـب بیشـترین درصـد میـوه بنـدی در گل هایـی بـه دسـت آمـد کـه طـی دو روز اول بعـد از گلدهـی، گـرده افشـانی شـدند. در گل هـای گـرده افشـانی نشـده بیـش از 50 درصـد گل هـای مـاده ناقـص بودنـد. زمـان گرده افشـانی گل هـای مـاده پـس از بازشـدن اولیـن گل هـا مهـم و تعییـن کننـده مقـدار محصـول اسـت. تولیـد میـوه هـای پـوک (نیمـه مغـز) از خصوصیـات چندیـن گونـه پسـته اسـت. در رقـم کرمـان از کل میـوه هایـی کـه گـرده افشـانی شـدند حـدود 24/5 درصـد بـر اثـر سـقط جنیـن پـوک شـده و 3/2 درصـد پوکـی نیـز بـر اثـر پارتنوکارپـی اسـت. بـا اینکـه تاثیـر کربـو هیـدرات هـا بـر میـوه بنـدی پسـته و در نتیجـه بـر میـزان محصـول تاییـد شـده اسـت، از نظـر ٓامـاری اختـالف معنـی داری بیـن درصـد تشـکیل میـوه سـال هـای پربـار و کـم بـار گـزارش نشـده اسـت. کریـن در سـال 1975 درصـد پوکـی رقـم کرمـان را 26 درصـد اعـلام کـرد، امـا بیـان کـرد کـه درصـد پوکـی بسـته بـه رقـم از 23 تـا 100 درصـد متغیـر اسـت.

 زمان گلدهی درخت پسته

منبع: دکتر محمدرضا نایینی

محصولات مرتبط :

بسته آموزش پرورش درخت پسته

مقالات مرتبط :

علائم کمبود ازت در درختان

پایه ucb1 (نهال پسته آمریکایی)

سم پاشی در فصل بهاره

میزان آب مورد نیاز درخت پسته

شرایط آب و هوایی، کاشت داشت و برداشت درخت پسته

بررسی کامل خواص و مضرات خوردن پسته

علت سیاه شدن دانه های پسته در ابتدای ارزنی یا عدسی شدن چیست؟

علایم خسارت نماتد مولد غده در ریشه

بهترین پایه پسته

نقش عناصر موثر موجود در ترکیبات فروت ست

دلایلی که باعث کم اثر یا بد اثر شدن سم میشود

روش و زمان مصرف روغن ولک

طریقه پیوند زدن پسته

آبیاری،هرس،کود دهی،آفات درخت پسته

منبع : پسته رفسنجان

       .: نظر شما در مورد این مطلب:.
نام *:
 ایمیل :  
نظر شما *
لطفا حاصل عبارت را در باکس زیر وارد نمایید : *
47
به علاوه
46
=
     
به novintiur.ir امتیاز دهید :
با تشکر از حمایت شما